LOGISTICS

บริการ รถขนส่งสินค้า

บริการ รถขนส่ง 4ล้อ , 6ล้อ , 10ล้อ ตู้แห้ง ,เทรลเลอร์

ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไป ทุกประเภทและมีระบบ GPS
ประกันภัยชั้น1 , ประกันสินค้า , มีการตรวจสอบสารเสพติด
ตรวจแอลกอฮอล์ และ ตรวจอาชญากรรม

ก่อนพนักงานทำงานทุกคน

CONTACT

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 16/1  หมู่ 4  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

SRIRACHAGREENPOINT GROUP CO.,LTD

16/1  MOO 4  T.BUENG  A.SRIRACHA  CHONBURI  20230

Tel : 038-116406 - 7

Fax : 038-372188

Mobile : 063-2623289 

Line : 0632623289